افتخاری دیگر از گروه کارخانجات سیم و کابل سازی البرز الکتریک نور – لینکو | شرکت البرز الکتریک نور

تولید کننده سیم و کابل برق و مخابرات